6.900.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
8.200.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
13.700.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
17.500.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)