30.000.000 
22.500.000 
24.500.000 
9.100.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
14.450.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
7.300.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
8.800.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
8.800.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
13.000.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
19.700.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
10.950.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
10.800.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)