19.000.000 
7.800.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
12.300.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
16.250.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
6.700.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
5.300.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
6.500.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
9.250.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)