13.000.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
10.800.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
11.750.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
14.950.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)