6.650.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
5.600.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
6.950.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
7.800.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
7.000.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
8.050.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
15.000.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
11.200.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy
10.700.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí trong vòng 6 tháng kể từ ngày lắp máy