19.700.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
17.350.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
18.500.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)
23.700.000 
Tặng 1 lần vệ sinh miễn phí (Trong vòng 6 tháng từ thời điểm lắp máy)